top of page

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities
a- Loes interieur design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenmanszaak.Marloes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71535586  
b- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Loes interieur design een overeenkomst sluit
c- overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Loes interieur design.
1.2 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Loes interieur design. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3- Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met Loes interieur design komt tot stand wanneer er aan Loes interieur design gegeven schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling van opdrachtgever aan Loes interieur design is de opdracht een feit.

2.2. Indien de opdrachtgever verzuimt in de aanbetaling na goedkeuring van de offerte, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst met Loes interieur design in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.
2.4 Op alle overeenkomsten gesloten met Loes interieur design is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Loes interieur design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Loes interieur design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel Loes interieur design als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Loes interieur design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Loes interieur design de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Loes interieur design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Loes interieur design zal de opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 5 PRIJZEN 

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Loes interieur design worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en excl. reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Loes interieur design zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Loes interieur design behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.
5.3 Loes interieur design behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.
5.4 Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden Loes interieur design eerst nadat deze schriftelijk of per email door Loes interieur design zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden in 14 dagen na factuurdatum, op een door Loes interieur design op de factuur aan te geven wijze.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen allle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever

 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Loes interieur design blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Loes interieur design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Loes interieur design openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3 Loes interieur design heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loes interieur design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Loes interieur design worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Loes interieur design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.2 Loes interieur design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Loes interieur design is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Loes interieur design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
9.4 Indien Loes interieur design desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht Loes interieur design tijdens het werk in een woning schade aanbrengen aan het interieur dan beschikt Loes interieur design over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van evt. kosten.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Loes interieur design geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Loes interieur design opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Loes interieur design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 10 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan Loes interieur design
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Loes interieur design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Loes interieur design worden aangepast tot een lager bedrag. 

ARTIKEL 11 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Loes interieur design is ten alle tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen
12.2 Loes interieur design behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

Voorwaarden

LOGO-LOES-TRANSPARANT-05-2.png
bottom of page